Home » 2013 » oktober

Monthly Archives: oktober 2013

Re-formatie vandaag

Op onze laatste bijbelkringavond waren we in gesprek over het thema levensheiliging, aan de hand van een paar verzen uit de Thessalonicenzenbrieven.

‘En ú moge de Heere doen toenemen en overvloedig maken in de liefde tot elkaar en tot allen, zoals ook wij dat zijn tot u, opdat Hij uw harten zou versterken om onberispelijk te zijn in heiliging voor het aangezicht van onze God en Vader, bij de komst van onze Heere Jezus Christus met al Zijn heiligen’ (1Thess.3:12-13).

‘…wanneer Hij zal gekomen zijn om op die dag verheerlijkt te worden in Zijn heiligen en bewonderd te worden in allen die geloven…’ (2Thess.1:10).

Met de traditionele herdenking van de reformatie in het vooruitzicht (31 oktober) gaf het me opnieuw te denken.

Als we dit lezen, roept dit gemakkelijk de gedachte op dat dit niet haalbaar is. Groeien in liefde… overvloedig worden (letterlijk ‘overvloeien’) in liefde… en straks onberispelijk zijn… Het is moeilijk voor te stellen als we naar onszelf kijken. Soms ervaren we wellicht eerder stilstand of achteruitgang dan groei, om van een ‘onberispelijk’ eindresultaat al helemaal maar niet te spreken. Hopelijk laat die constatering ons niet koud en wekt het ons verlangen op om te groeien in het leven naar Gods wil.

Gods Woord spreekt (hier) duidelijke taal over de mogelijkheid en het doel van levensheiliging. Christus zal bij Zijn komst een gemeente aantreffen die onberispelijk is voor Hem in heiliging. Hij zal Zichzelf straks herkennen in ons die met Hem leven. We zullen straks met ons hele wezen bijdragen aan de eer en glorie van onze Heere. Een nauwelijks voorstelbaar, maar tegelijk een fascinerend vooruitzicht!

God kennende, zal dit vooruitzicht ook echt werkelijkheid worden. Hij weet wat de impact is van de aanwezigheid van Zijn Geest in ons. Hij houdt Zich aan Zijn Woord en staat zelf garant voor Zijn eigen werk (1Thess.5:2-24). Juist dat ‘geloof’ van God in Zijn eigen werk moet ons aansporen om de dingen te gaan zien zoals Hij ze ziet. Zijn verwachting mag en moet ook onze verwachting vormen. Niet ons gevoel, voorstellingsvermogen, verstand of ervaring zijn maatgevend, maar dat wat Gods Woord zegt. Niet het achterom kijken naar onze afkomst, maar het vooruit kijken naar onze toekomst met Hem mag en moet ons leven bepalen.

God verwacht veel van Zijn werk, maar wat verwachten wij ervan? Beseffen we hoe groot de rijkdom van de genade is waardoor we zijn binnengekomen in Gods koninkrijk?

Deze week herdenken we weer de reformatie. Wat een zegen is het dat broeders en zusters destijds ‘hun leven hebben gegeven’ om het Bijbelse geluid van de rechtvaardiging door het geloof weer helder te laten klinken. Niet door werken worden we rechtvaardig voor God, maar alleen door geloof in het volbrachte offer van Jezus Christus.

De strijd om de waarheid is echter nog geen verleden tijd. Is het niet het komen tót Christus wat wordt bestreden, dan is het wel het leven mét Christus. Logisch, want een gelovige die groeit in geloof, wordt een levende getuige van de gestorven en opgestane Christus.

De vijf sola’s van de reformatie worden doorgaans alleen betrokken op de feiten rondom de rechtvaardiging. Ik denk dat het goed is om ze ook te betrekken op de feiten rondom de heiliging.

 

SOLA CHRISTUS

De basis voor levensheiliging is het leven van Christus in ons.

SOLA SCRIPTURA

Alleen Gods Woord moet onze verwachting bepalen.

SOLA FIDE

Het vervolg op tot geloof komen is een leven in geloof.

SOLA GRATIA

Gods genade is de rijke bron van alle zegeningen waarin we mogen delen.

SOLI DEO GLORIA

Heiliging betekent een streep door mijn leven en een gerichtheid op God.

 

Levensheiliging is re-formatie ten voeten uit. De nieuwe mens ‘wordt vernieuwd tot kennis, naar het beeld van Hem die hem geschapen heeft’ (Kol.3:10).

‘Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zou zijn onder vele broeders’ (Rom.8:29).

Hier ben ik

We leven in een tijd waarin benadrukt wordt dat je jezelf moet durven presenteren. ‘Hier ben ik!’ Wie zichzelf goed kan presenteren, maakt meer kans om hogerop te komen. Niet te bescheiden zijn dus… Hoewel een bepaalde vrijmoedigheid zeker niet ongepast is (je mag er immers als persoon en met jouw unieke mogelijkheden zijn), voelen we aan dat deze push niet los staat van de tijd waarin we leven, de tijd waarin de mens in het middelpunt staat en waarin de ik-gerichtheid toeneemt. Met de Bijbel  in de hand lijkt het gepaster om het tegenovergestelde te zeggen: ‘Wie ben ik?’ In deze korte studie voor mannen ontdekken we dat God het belangrijk vindt dat mannen ‘er zijn’; dat ze in hun huwelijk, gezin en gemeente de positie innemen die God hen heeft gegeven. ‘Hier ben ik.’ Het mooie is dat dit alles alleen tot zijn recht kan komen als we ‘klein’ worden aan de voeten van Jezus Christus. ‘Wie ben ik?’…. ‘Hier ben ik!’

Genade maakt dankbaar

Op 2 november hopen we met de Vriendengroep Korte Akkeren weer een zangavond te houden in de Joh. Calvijnschool te Gouda. Het thema van de liederen en de bijdragen is ‘Genade maakt dankbaar’. Dankbaar, dat zijn we! Voor alles wat we in onze wijk mogen zien van Gods werk. Voor alles wat God ons dit jaar gegeven heeft (…in aanloop naar de dankdag van 6 november). Er is ongeveer plaats voor 100 mensen. Als het je verlangen is om God samen met andere christenen te loven door liederen, schuif dan gerust aan. Als je van plan bent om met een groepje te komen, laat het dan even weten. Dan kunnen we daar met drinken en stoelen op rekenen.

Flyer 2 november 2013

 

Archief berichten