Home » 2014 » mei

Monthly Archives: mei 2014

Door het Woord

Pas waren we op bezoek bij vrienden om hun pasgeboren baby te bewonderen. Samen met hen waren we blij om het nieuwe leven wat zichtbaar geworden was. Diezelfde blijdschap – en dan nog veel dieper – voel ik altijd als ik hoor dat iemand tot geloof in de Heere Jezus is gekomen en daardoor een nieuw leven heeft ontvangen. Gisteren hoorden we op de jaarlijkse ontmoetingsdag van Israël en de Bijbel een paar getuigenissen van Joodse mensen die ook dit nieuwe leven waren binnen gegaan. Die omslag had al een poos geleden plaats gevonden, maar het vertellen ervan maakte de vreugde weer nieuw en maakte ons allen blij. Zij vonden hún Messias! Zij ontdekten dat zowel de Tenach als het Nieuwe Testament spreken over dezelfde God en dezelfde Messias, de Heere Jezus Christus. Ze ontdekten dat Hij alleen degene is die hun hart kon en kan vervullen met vrede, liefde, inzicht en dat alleen door Hem hun leven anders kon worden dan het tot dan toe geweest was. Centraal in alle getuigenissen stond het feit dat het lezen in Gods Woord levens verandert. Gods Woord is een levend Woord, omdat de Heere daarin zelf – door Zijn Heilige Geest – tot ons spreekt. Het Woord van God doet je beseffen dat er een keus gemaakt moet worden. Of doorgaan met je eigen leven, of je leven in handen geven van de Heere. Of vast blijven houden aan je eigen waarheid, of buigen voor Gods Waarheid.

De getuigenissen die ik hoorde brachten mijn gedachten op een ander punt. Er zijn in ons land veel mensen die dit complete Woord in huis hebben en waar dit Woord wekelijks open gaat. Ze weten hoe het allemaal zou moeten gaan, maar ze kennen niet de Heere van het Woord. Ik ken deze situatie van binnenuit. Gisteren viel me de overeenkomst op tussen Joodse ongelovigen en kerkelijke ongelovigen, toen we deze woorden uit Romeinen 10:2-3 lazen. ‘…ik getuig van hen dat zij ijver voor God hebben, maar niet met het juiste inzicht. Omdat zij immers de gerechtigheid van God niet kennen en een eigen gerechtigheid tot stand proberen te brengen, hebben zij zich niet aan de gerechtigheid van God onderworpen.’

Joodse mensen vertelden dat ze tot geloof kwamen toen ze ontdekten dat het Nieuwe Testament naadloos aansluit bij het Oude en dat Jezus Christus de Messias is, die kwám en die zal komen. Dit soort conclusies hebben velen die het Woord in huis hebben al lang getrokken en toch zijn ze niet tot geloof gekomen. Waarom niet? Er kunnen heel mooi klinkende en theologische verklaringen bij gegeven worden, met Bijbelteksten erbij, maar hoe Bijbels is het? Paulus vertelt ons in een van zijn brieven over de christenen in Thessalonica, die gehoorzaam werden aan het Woord. ‘Daarom danken ook wij God zonder ophouden dat u, toen u van ons het gepredikte Woord van God hebt ontvangen, het ook aangenomen hebt, niet als een mensenwoord, maar (zoals het werkelijk is) als Gods Woord, dat ook werkzaam is in u die gelooft.’ (1Thess.2:13)

De verklaringen die aangedragen worden voor het nog niet kennen van de Heere kunnen heel mooi klinken en zelfs jonge gelovigen in de war brengen, maar het komt er ten diepste op neer dat we nog niet op het punt gekomen zijn dat we onze eigen inzichten, onze eigen regie, overgegeven hebben aan de Heere. ‘Allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht (of recht) gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven.’ (Joh.1:12) Wat een vreugde om dit bevestigd te zien in levens en wat een verdriet om ook het tegenovergestelde te zien. Raakt dat je ook?

De Heere weet dit alles ook. Het wonderlijke is dat Hij Zijn strategie niet verandert om mensen te bereiken en tot wedergeboorte te brengen. De Weg blijft de weg (Joh.14:6). Wij kunnen geen mensen veranderen. Dat kan alleen God en dat doet Hij ook, door het Woord. Aan ons de taak om het Woord in alle rijkdom te laten klinken en ook zelf een levende getuige daarvan te zijn. ‘Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God.’ (Rom.10:17) Blijf ervoor bidden dat de Heere ‘blinde ogen’ zal openen en zie uit naar wat God zál doen!

Eindtijd hoezo?

Waarom is de Heere Jezus nog steeds niet terug gekomen? Dat is de hoofdvraag die ik beantwoord in de lezing die ik op 17 mei 2014 gehouden heb op de Israël-jongerendag in Doorn. Klik hier om te lezen wat mijn antwoord is op deze vraag. Ik vind het fijn om te horen als dit alles je bemoedigt, maar nog fijner als je juist reageert als het vragen bij je oproept. Blijf daar niet mee lopen, maar neem contact op.

Licht op de eindtijd

Komende zaterdag mag ik spreken op de Israël Jongerendag in Doorn. Vandaag een laatste oproep aan alle jongeren en andere geïnteresseerden om aan te schuiven. Thema’s als ‘eindtijd’ en ‘Israël’ lijken voor veel christenen in de categorie ‘overige onderwerpen’ of ‘bijzaken’ te vallen. Niets is minder waar. Wie de Bijbel leest, kan er niet omheen dat de Heere ons allen bij deze thema’s bepaalt. Dat wat er straks zal gebeuren heeft alles te maken met het leven wat we nu leven en alles wat er om ons heen gebeurt.

Elke dag bevrijdingsdag

Deze week waren we als gezin op bezoek in Ieper, de Belgische stad waar tijdens de Eerste Wereldoorlog zwaar gevochten is. Je kunt daar niet rondrijden zonder aan deze verschrikkelijke oorlog herinnerd te worden. Circa zevenhondervijftigduizend soldaten uit diverse landen vonden er de dood. Overal in het landschap zijn begraafplaatsen te zien en in Ieper worden nog steeds iedere avond de slachtoffers herdacht.
We vieren vandaag – op 5 mei – onze vrijheid. De laatste oorlog waar we als land bij betrokken waren, ligt gelukkig al weer een heel eind achter ons. Zo ver, dat de meesten van ons zich niet kunnen voorstellen hoe het is om in oorlog en onvrijheid te leven. Bevrijdingsdag helpt ons om er nog jaarlijks aan terug te denken.

We kunnen elkaar niet de garantie geven dat we als volk nooit meer onze vrijheid zullen verliezen. Die garantie van volledige en altijddurende vrijheid is alleen verbonden met de Bevrijdingsdag die plaatsvond op Golgotha, zo’n tweeduizend jaar geleden.

‘Hij (God de Vader) heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde. In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonden.’ (Kol.1:12-13)

‘Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn.’ (Joh.8:36)

Jezus Christus is de grote Bevrijder. Met dat werk is Hij begonnen bij Zijn eerste komst en Hij zal dat afmaken bij Zijn tweede komst.

‘De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken.’ (Luk.4:18-19 n.a.v. Jes.61)

Niet alleen de strijd die door Jezus Christus gestreden is gaat ons voorstellingsvermogen te boven, maar met de beleving van de verlossing en de vrijheid is dat vaak niet anders. Ons gevoel en verstand kunnen de feiten heel anders beleven. Ook de gewoonten en patronen van ons oude leven waarmee we te strijden hebben kunnen ons de indruk geven dat er tussen ons en de zonde niets echt iets veranderd is. De bevrijding die we hebben in Christus is echter een waarheid waar we in geloof op kunnen en móeten bouwen. We zijn verlost uit de macht van de duisternis! We zijn burger geworden van het Koninkrijk van de Zoon! We hebben volledige vergeving ontvangen van onze zonden! We zijn volledig verlost en bevrijd!

Deze vrijheid gaat ook pas voor ons gelden als we in geloof de Heere Jezus als onze persoonlijke Redder en Verlosser aanvaarden.

‘Allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven.’ (Joh.1:12)

‘Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus.’ (Rom.5:1)

Zo lang je niet gelooft, kun je jezelf vrij voelen, maar zit je zo vast als wat. Je denkt dat je leeft, maar je bent dood. Pas als je weer leeft in relatie met je Schepper ga je echt leven!

‘Ook u heeft Hij met Hem levend gemaakt, u die dood was door de overtredingen en de zonden, waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig het tijdperk van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid, onder wie ook wij allen voorheen verkeerden, in de begeerten van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen; en wij waren van nature kinderen des toorns, evenals de anderen.’ (Ef.2:1-3)

‘Wie in de Zoon gelooft, heeft het eeuwige leven, maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem.’ (Joh.3:36)

Genieten van de vrijheid in Christus gaat niet vanzelf. Voor we het weten gedragen we onszelf weer als mensen die niet vrij geworden zijn. We blijven hangen in zonden of vervallen in regeltjesdenken (wetticisme).

‘Laat de zonde dan niet in uw sterfelijk lichaam regeren om aan de begeerten daarvan te gehoorzamen. En stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde als wapens van ongerechtigheid, maar stel uzelf ter beschikking aan God, als mensen die uit de doden levend geworden zijn. En laat uw leden wapens van gerechtigheid zijn voor God. Want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade.’ (Rom.6:12-14)

‘Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft, en laat u niet weer met een juk van slavernij belasten.’ (Gal.5:1)

Leven als een vrije mens leren we door dagelijks te wandelen met de Bevrijder. Door de dagelijkse omgang met Hem zullen we de grens tussen vrijheid en onvrijheid, tussen duisternis en licht kennen en de kracht en bereidheid hebben om naar Gods wil te leven. Elke dag Bevrijdingsdag!

Archief berichten