Wat is dit?

Over de betekenis van Pasen bestaat onder christenen weinig onduidelijkheid. Over de betekenis van hemelvaart nog minder. Een kerstfeest is in de Bijbel helemaal niet terug te vinden. Rondom het Pinksterfeest komen we echter tal van interpretaties tegen. Het begin van de gemeente, de eerste van vele blessings, een opwekking (al dan niet voor Israël), een noodzakelijke impuls voor een ‘Geestvervuld’ leven, de komst van de Heilige Geest over heel de wereld… ‘Wat wil dit toch zeggen? (Hand.2:12)’ In deze studie een duiding van de gebeurtenissen die we beschreven vinden in Handelingen 2.

[ Link naar de presentatie ]

Handelingen 2

Eigen volk eerst…

Nationalisme en globalisering, het zijn thema’s die (tegenwoordig) een grote rol spelen in de koers van landen en continenten. Eigen land eerst, of de verbinding zoeken met de wereld, of iets daar tussenin. Ook de verkiezingsstrijd tussen Le Pen en Macron wordt door deze thematiek beheerst. ‘Wat zou de Heere Jezus hier van vinden? Aan welke kant zou Hij staan?’ Dat vroeg een van de kinderen toen ik iets verteld had over de politieke situatie in Frankrijk. Een voor de hand liggende vraag, met – in dit geval – ook een voor de hand liggend antwoord: Jezus had het heil van heel de wereld op het oog, dus… Jezus was zeker geen nationalist. Inderdaad, in Titus 2:11 lezen we dat de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen. Als we echter wat meer Bijbelse gegevens hierbij betrekken – en dat deden we ook met de kinderen – blijkt dat dit vraagstuk meer kanten heeft. Jezus kwam op aarde als Zaligmaker om Zijn volk  – het Joodse volk – te redden van hun zonden (Mattheüs 1:21). Toen een niet-Joodse vrouw naar Hem toekwam met de vraag om haar te helpen, zei Jezus: ‘Ik ben alleen maar gezonden naar de verloren schapen van het huis van Israël’ (Mattheüs 15:24). Hoe verhouden dergelijke teksten – feiten – zich tot de waarheid dat Jezus Christus het heil van alle mensen op het oog heeft (1Timotheüs 2:4)? Als we bereid zijn om Gods Woord de antwoorden te laten geven, zal het ons duidelijk worden dat God een plan uitwerkt in de tijd en dat Hij in dat plan een bepaalde volgorde aanhoudt. De Heere heeft Israël uitgekozen om Zijn volk te zijn, met als uiteindelijk doel dat het tot heil zal zijn voor alle volken (Genesis 12:1-3), in de eerste plaats dóór de Messias, maar tevens doordat het volk tot bekering zal komen en zo het evangelie van het Koninkrijk aan de wereld zal brengen. Een groot deel van Gods Woord beschrijft hoe de Heere met Zijn eigen volk tot dit doel wil en zal komen. Vanuit één natie het heil voor de hele wereld realiseren… Dat is aardse machthebbers nog nooit gelukt, maar het zal gebeuren als Jezus Christus op aarde Koning zal worden (Psalm 72).

Niet zien en toch geloven

Niet zien en toch geloven… Dat is niet van deze tijd. Meer dan ooit willen we als moderne mens keiharde bewijzen hebben voordat we iets geloven. De opstanding van Jezus Christus wordt door het gros afgedaan als een fabeltje, of hooguit een inspirerende gedachte voor gelovige mensen. In Johannes 20, waar we lezen over verschijningen van de opgestane Heere, ontmoeten we mensen die geloven op basis van wat ze zien. De focus van dit hoofdstuk ligt echter op het Woord van God, wat ons wil brengen tot dat geloof. Een tijdloos principe. Een appèl om de Schriften te bestuderen en als waarheid te aanvaarden.

Tekstversie met aantekeningen

Geluidsbestand

Kan ik iets voor je doen?

Dit jaar spreek ik in onze gemeente een aantal keren over het thema ‘Nieuwe ogen’. Samen ontdekken we (dat is althans mijn verlangen) wat de betekenis is van het feit dat wij ín Christus zijn en dat ons leven mét Hem verborgen is in God (Kol.3:3). Christus is gestorven, begraven, opgewekt en heeft Zijn hemelse positie ingenomen. Gods Woord vertelt ons niet alleen wat Hij – plaatsvervangend – voor ons deed, maar ook wat er met ons gebeurd is toen we tot geloof kwamen. We zijn met Hem gestorven, begraven, opgewekt en hebben met Hem een plaats gekregen in de hemelse gewesten (Ef.2:6). Wat voor Hem geldt, geldt ook voor ons en zal ook in de toekomst verder uitgewerkt worden. Totale verbondenheid met Christus…

Veel mensen waren onder de indruk van het slot van The Passion 2017. ‘Kan ik iets voor je doen?’ Een uitnodiging van de levende Jezus (‘…volgens de Bijbel was er nog een epiloog…’) aan mensen om Hem toe te laten in hun leven… Tja, de kennismaking met het evangelie moet ergens beginnen en gelukkig kan de Heere hiervoor veel meer dingen gebruiken dan wij ons soms kunnen voorstellen. De vraag die bij mij blijft hangen is hoeveel we al ontdekt hebben van het evangelie als we belijden dat we christen zijn. Ben je al onder de indruk gekomen van het ‘Dit heb ik voor jou gedaan!’ ? Bid of de Heere je ‘verlichte ogen’ wil geven (Ef.1:18) en laat Zijn Woord je leven verlichten.

Alles in orde (2)

Vandaag een punt gezet achter het KOSMOS-lesproject ‘Alles in orde’. Af is het natuurlijk nooit, maar we hebben in ieder geval een mooie verkenningstocht gemaakt tussen orde en wanorde, met als conclusie dat mensen orde en gezag nodig hebben om te kunnen leven en dat de bron van dit alles de Schepper zelf is. Orde in ons leven begint bij God en werkt door op alle terreinen van het leven. Wat een geweldig getuigenis in deze wereld die steeds verder in de greep raakt van wanorde. Het doet ons tegelijk verlangen naar het komende rijk, waarin er onder het gezag van Jezus Christus wereldwijd orde zal zijn. Gaaf om mee te maken dat de leerlingen er hun eigen project van hebben gemaakt, met uitstapjes naar allerlei kennisgebieden. Kijk gerust rond in de PREZI en bij de KOSMOS projecten.

Titelplaat Alles in orde

Archief berichten